Senaste nyheter från projektet

EU ser över bevarandestatus för vargar

2023-09-05

Europakommissionen meddelar att den kommer att se över bevarandestatus för vargar i Europa. Såhär skriver kommissionen:

Vargar i Europa: Kommissionen uppmanar lokala myndigheter att fullt ut utnyttja befintliga undantag och samlar in uppgifter för översyn av bevarandestatus

Vargens återkomst till EU-regioner där den varit frånvarande under lång tid leder i allt högre grad till konflikter med lokala jordbruks- och jaktsamhällen, särskilt där åtgärder för att förhindra angrepp på boskap inte genomförs i någon större utsträckning.

Ordförande Ursula von der Leyen: ”Koncentrationen av vargpaket i vissa europeiska regioner har blivit en verklig fara för boskap och potentiellt även för människor. Jag uppmanar de lokala och nationella myndigheterna att vidta åtgärder vid behov. Den nuvarande EU-lagstiftningen gör det redan möjligt för dem att göra detta. ”

Kommissionen inleder i dag en ny fas i sitt arbete med att ta itu med utmaningarna i samband med vargars återvändande.

Kommissionen uppmanar i dag lokalsamhällen, forskare och alla berörda parter att lämna in aktuella uppgifter senast den 22 september 2023 om vargstammen och deras effekter. De uppmanas att använda följande e-postadress (aktiv från och med denna eftermiddag): EC-WOLF-DATA-COLLECTION@ec.europa.eu

På grundval av de insamlade uppgifterna kommer kommissionen att besluta om ett förslag om att vid behov ändra vargens skyddsstatus inom EU och att uppdatera den rättsliga ramen, för att vid behov införa ytterligare flexibilitet mot bakgrund av artens utveckling.

Detta kommer att komplettera de nuvarande möjligheterna enligt EU-lagstiftningen för lokala och nationella myndigheter att vidta åtgärder vid behov, och betydande EU-finansiering för dessa åtgärder, vilket beskrivs i en gemensam skrivelse från kommissionsledamot Sinkevičius och kommissionsledamot Janusz Wojciechowski till alla EU:s jordbruks- och miljöministrar i november 2021. Vissa åtgärder har visat sig vara effektiva när det gäller att förebygga eller avsevärt minska risken för predation när de genomförts korrekt och anpassats till det specifika sammanhang i vilket de tillämpas.

Kommissionens granskning av vetenskapliga uppgifter om vargen i EU utgör en integrerad del av den djupgående analys som kommissionen genomför som svar på Europaparlamentets resolution av den 24 november 2022. I april 2023 började kommissionen samla in uppgifter från expertgrupper och viktiga intressenter samt uppgifter som rapporterats av nationella myndigheter enligt befintlig EU-lagstiftning och internationell lagstiftning. Dessa uppgifter ger dock fortfarande inte en fullständig bild som är tillräcklig för att kommissionen ska kunna utforma ytterligare åtgärder, och kommissionen utvidgar i dag detta samråd.

Bakgrund

Kommissionen är medveten om att vargens återkomst till EU-regioner där den varit frånvarande under lång tid kan leda till konflikter med lokala jordbruks- och jaktsamhällen, särskilt när åtgärder för att förhindra angrepp på boskap inte genomförs i någon större utsträckning.

Som inhemsk art är vargen en integrerad del av Europas naturarv och spelar en viktig roll i dess ekosystem. Enligt habitatdirektivet åtnjuter de flesta vargpopulationer i Europa ett strikt skydd, med möjlighet till undantag. Genom detta system genomförs kraven i den internationella Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö, som EU och medlemsstaterna är parter i.

EU:s och regionala plattformar för samexistens gör det möjligt för berörda parter att främja sätt att minimera konflikterna mellan mänskliga intressen och förekomsten av stora rovdjursarter, genom att utbyta kunskap och samarbeta på ett öppet, konstruktivt och ömsesidigt respektfullt sätt. Dessutom får medlemsstaterna enligt habitatdirektivet på vissa villkor göra undantag från förbuden i det strikta skyddssystemet, bland annat för att skydda socioekonomiska intressen.

För mer information

Bevarandestatus av vargar i Europa – 2022

Webbsida om stora rovdjur

Senaste inlägg

Nu är vi igång

Nu är vi igång

Nu har vi skrivit på avtalet och projektet drar igång. Det är en hel del planering som måste ske innan vi kan börja skapa de första av sex forum....