För dig som deltar i lokala dialogforum

 

Praktiska tips och råd

 

 

För dig som deltar i dialogforum

 

Tips och råd

 

 

 

För dig som deltar i dialogforum

 

Tips och råd

Varför ska jag delta?

Syftet med dialogforumet är att gemensamt ta upp frågor och problem som rör rovdjur i närområdet. Vi önskar diskutera dessa frågor tillsammans och finna sätt att leva med, hantera eller lösa problemen. Ett övergripande mål är att påverka beslutsfattande på högre nivåer, både när det gäller rovdjursfrågor och andra viktiga ämnen som berör landsbygden och naturresurserna. Genom att delta kan du bidra till att utveckla dessa forum.

Läs mer

Det vi gör här är att skapa en form av lokaldemokrati – något som har funnits tidigare, men idag bara finns kvar på några få platser. I rovdjursfrågan pratas det mycket om att involvera lokala krafter, men det finns inga forum för att göra det. När det gäller vilt och skog finns det älgförvaltningsgrupper, men för andra viktiga frågor saknas lokala forum nästan helt. Tanken är att lokala forum skulle kunna påverka beslut på högre nivåer, och det är det vi vill pröva och testa här.

Varför löser inte myndigheter problemen? Det är ju deras uppgift.

När det kommer till en så komplex fråga som rovdjur kan inte staten helt lösa problemen åt människor. Polariserade åsikter och brist på tillit gör det svårt för någon myndighet att komma med en fullständig lösning. För att skapa hållbara lösningar behöver de berörda vara en del av en process där viktiga frågor identifieras och hanteras gemensamt.

Läs mer

Ett problem är den stora variationen av perspektiv inom rovdjursfrågan. Oavsett vilka beslut myndigheter fattar kommer någon grupp att vara missnöjd eller kritisk.

En ännu större utmaning är minskad tillit till myndigheterna under de senaste decennierna. Inom ramen för rovdjursfrågan (och under tidigare dialoger) framförde alla nationella intresseföreningar att det finns bristande tillit till rovdjursförvaltningen. Vissa ifrågasatte Naturvårdsverkets arbete, medan andra hade invändningar mot Länsstyrelsernas hantering av förvaltningen. Vissa hade svårt att lita på EU (vars direktiv styr rovdjursförvaltningen) medan andra ville se ett kraftfullare agerande från svenska politiker.

När man tar dessa två aspekter tillsammans är det osannolikt att högre beslutsfattare någonsin kommer att kunna lösa konflikterna kring stora rovdjur

Vaddå komplex?

Rovdjursfrågan är inte en enkel, teknisk fråga som kan lösas genom ensidiga beslut. Oavsett om det är EU, Sveriges riksdag eller länsstyrelsen som fattar beslut angående rovdjur, kommer problemet att kvarstå eftersom det inte enbart handlar om rovdjur. Frågan påverkas av flera andra faktorer som skog, vilt, vatten, dieselpriser och vindkraft. Den förändras ofta och snabbt, och den består av många olika delar som involverar människor med olika åsikter och perspektiv. Dess historia sträcker sig ofta långt tillbaka.

Läs mer

En komplex fråga är dynamisk och oförutsägbar, påverkad av flera andra faktorer och har ofta en lång historik. Den engagerar många människor med olika sätt att se på både problemet och potentiella lösningar. Komplexa problem sägs inte kunna lösas en gång för alla, utan de måste hanteras på ett mer eller mindre framgångsrikt sätt. De flesta experter är överens om att det inte går att skapa någon förbättring i en komplex fråga om inte alla berörda är involverade i att skapa förståelse för problemet och gemensamt söka efter bättre sätt att hantera det

Men vad kan ett lokalforum göra? Frågan bestäms ju uppifrån.

Det är frestande att tycka att staten eller EU ska ta hand om problemet genom att fatta tydliga beslut. Rovdjur kommer att finnas i naturen oavsett utfallet av licensjaktfrågan. I första hand är det bara lokala aktörer som kan förhindra att konflikten mellan människor blir destruktiv och skadar samhället. För övrigt har myndigheter på högre nivåer – och även EU – betonad delaktighet av lokala aktörer och efterfrågat inslag just från lokala aktörer när de skapar policy och stiftar lagar.  Minst har lokala grupper rätt att bli hörda och få grundliga svar från beslutsfattare.

.

Läs mer

Projektet har för avsikt att säkra öppna kanaler till beslutsfattare på alla nivåer. Vi har redan lyft frågan på EU-nivå och hos några viltförvaltningsdelegationer. Vi kommer att anstränga oss att få riksdagspolitiker och regeringsdepartement att öppna för dialog med lokala forum. 

Det finns ingen garanti att någon högre beslutsfattare ändrar sin inställning men ambitionen är att ge dem ökad insikt om vad som pågår, upplevs och är möjligt när lokala aktörer bestämmer sig för att prata med varandra. 

Hur kan vi lyckas med att utöka demokratin?

Det kanske verkar som en för stor ambition att utöka demokratin. Trots det har vi tydligt förstått från höguppsatta politiker att de önskar inkludera inslag från lokala aktörer, och det är inte nytt att många på landsbygden känner sig överkörda eller förbisedda av dessa beslutsfattare. Även på europeisk nivå finns flera initiativ för att stärka den lokala rösten. Vi tror att lokala aktörer tillsammans kan hantera många problem på egen hand och på ett bättre sätt än om någon långt borta bestämmer alla detaljer. Det gäller både rovdjursfrågan och flera andra frågor som rör landsbygden och naturresurser.

Läs mer

Vi måste alltid förhålla oss till lagstiftningen. Samtidigt finns det gott om utrymme att hantera problem som lagar och förordningar inte reglerar.

Det handlar i första hand om att skapa en högkvalitativ dialog – bättre än den som finns på högre nivåer och som har lett till ökad polarisering i samhället. Vi tror att det är möjligt om vi lyckas med dialogen i lokala forum.

Projektet fokuserar i första hand på stora rovdjur, men tanken är att lokala forum även skulle kunna användas för andra komplexa frågor som rör landsbygden och naturresurser.

Dialog är nödvändigt för att lyckas med lokala forum

Den dialog vi pratar om här skiljer sig från de debatter och diskussioner vi är vana vid att se och kanske även delta i. Den skiljer sig också från samtalet på stormöten där beslutfattare vill höra åsikter från medborgare eller informera dem om något som redan är bestämt. Den dialog vi eftersträvar har en annan kvalitet. Den är öppen, ärlig, transparent och klargörande. Den förmår att hantera spänningar och lösa – eller hantera – problem som uppstår och förhindrar att den utvecklas till en destruktiv konflikt. För dem som deltar är den utvecklande. Och inte minst, bidrar dialogen till att skapa ett bättre samhälle och stärka relationerna mellan människor.

Läs mer

Vi har tidigare upplevt en sådan dialog på lokal och nationell nivå. Men det tar tid och skicklig samtalsledning för att skapa en riktig dialog. Ju bättre gruppen blir på att föra dialog, desto mindre behov finns det av samtalsledning. Vi har sett hur samtalsledning i kompetenta grupper blir lättare och lättare. Samtidigt har vi också märkt att behovet av facilitering och medling ökar när samtalet blir spänt.

Vår ambition i detta projekt är att identifiera personer som kan inta en neutral roll och som är intresserade av att leda forumen när projektet avslutas 2026. Vi kommer att erbjuda utbildning och coacha dessa personer under projektets andra och tredje år.

5 principer för dialog som skapar klarhet och minskar spänning

Vi har i över tio år arbetat tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR), kommuner, regioner, statliga myndigheter och EU för att utveckla en dialogform som kan hantera spänningen som finns runt stora samhällsfrågor och -konflikter. Här är några centrala principer för den dialogen:

Lyssnande

Att lyssna kräver att du för stunden pausar dina egna tankar och reaktioner och tar in det som någon annan säger – utan att göra en egen tolkning (om det är möjligt). Lyssnande är en väsentlig del av all dialog. Det kan låta som en självklarhet men att verkligen lyssna är inte enkelt eller lätt.

Läs mer om lyssnade som färdighet

Lyssnande som färdighet

Att lyssna är centralt i all dialog och är en färdighet för processägare, facilitatorer och deltagare. Dessutom kan det bidra till att minska spänning och lätta på trycket i ett samtal.

Men vad innebär det att lyssna – på riktigt?

·       Pausa din reaktion

Det är väsentligt att bli medveten om och för stunden pausa tankar och känslor som uppstår inom dig. Du kan aldrig stoppa din reaktion till vad en annan säger men du kan, under tiden som du lyssnar, välja att inte reagera på den.

exempel

·       Var närvarande

Att vara närvarande är inte enkelt. Det är mycket som ständigt kräver vår uppmärksamhet – inte minst våra egna tankar. När vi lyssnar behöver vi riktar vår uppmärksamhet mot det som den andre säger. Det gäller inte bara ord men även känslan bakom orden. Vi pratar ibland om en empatisk närvaro

·       Var empatisk

Empati är helt enkelt förmågan att leva dig in i det någon annan säger – att ställa dig i dennes skor. Empati ska inte förvirras med sympati. Snarare handlar det om att nyfiket ställa frågan: hur kommer det sig att personen jag lyssnar på tänker och känner så som de gör?

Att lyssna är ansträngande

Att verkligen lyssna på en annan under samtalets gång kräver ansträngning. Det är inte enkelt att inte reagera och formulera ett svar. Det är inte lätt att vara uppmärksam om din inre röst och samtidigt lyssna på det en annan säger. Det är naturligt att vi vill hålla med eller vara emot en ståndpunkt. Problemet är att du då blir upptagen av din inre respons och slutar lyssna på den andre.

Nyfikenhet

Det finns ett knep som kan hjälpa dig att inte gör den automatiska bedömningen om att något är bra eller dålig, rätt eller fel, klokt eller dumt. Om du aktivt väljer att vara nyfiken blir det mycket svårt eller helt enkelt omöjligt att samtidigt värdera det någon säger.

Lyssnande i ett samtal

Det betyder inte att du under ett samtal inte ska ha och uttrycka egna tankar. Klart behövs det lika mycket i en dialog som att lyssna. Tänk på samtalet som ett ständig pendlande mellan att lyssna på andra och sedan tydligt uttrycker din egen sanning.

Perspektivmedvetenhet

Alla som deltar i dialogen ser på samma verklighet utifrån sitt unika perspektiv. Det gör du också. Ställ ständigt frågan: vad är det jag inte vet eller förstår? Aktivera din nyfikenhet om andras ståndpunkter och attityd. Ställ gärna frågor för att bättre förstå andras perspektiv.

Läs mer om perspektiv och perspektivmedvetenhet

Historien om de sex blinda männen och elefanten ger oss en tydlig bild på vad perspektiv betyder. Alla kände på en del av elefanten och hävdade med en gång att de visste vad en elefant liknade: en orm, ett träd, ett spjut, en mur… (läs historien i sin helhet längre ner). De alla hade rätt men alla hade ändå fel – varje man ”såg” bara en del av helheten.

Så är det också i många svåra samhällsfrågor. Rovdjursfrågan är inget undantag.

Det är nödvändigt att vara medveten om att ingen ser helheten och behöver andras observationer för att förstå helheten om vi vill förebygga eller hantera spänning i frågor som är komplexa. I en dialog bidrar alla med sitt perspektiv – sitt sätt att se på problemet och möjliga lösningar.

Här kan du väl komma med invändningen: ”men vad händer om någon tydligen har fel – till exempel att jorden är platt? Om alla deltar med en uppriktig vilja att prata om en fråga eller problem är det viktigt att veta att det är människor som tycker vissa saker (att jorden är platt eller liknande). En bra facilitator och en skicklig deltagare skulle inte låta ett sådant påstående passera. De skulle ställa frågor – nyfikna frågor – om påståendet för att veta varför personen som håller perspektivet (och troligtvis flera andra) tror att det de säger är sant.

Exemplet ovan är tydlig, men det finns en skala av det som deltagare kan betrakta som ”rätt eller fel, sant eller falskt”. Att du inte delar en annans perspektiv är helt legitimt. Men att hävda att ditt perspektiv är rätt och en annans fel hjälper inte dialogen och tyder inte på perspektivmedvetenheten. I rovdjursfrågan kommer vi troligtvis aldrig vara överens om allting. Men vi kan, i dialogen, prata om var vi skiljer oss och varför. Det är ofta utifrån förståelsen för en annans perspektiv att vi kan komma till nya insikter och innovativa lösningar eller hanteringssätt.

Respekt

Respektera att andra deltagare i dialogen har rätt till att uttrycka sig och respektera det de säger – även om du inte håller med.

Läs mer om respekt

Respekt i ett dialogforum är av grundläggande betydelse för att skapa en konstruktiv och givande samtalssituation. Som deltagare i dialogforumet är det viktigt att visa ömsesidig respekt gentemot alla inblandade.

För det första handlar respekt om att lyssna aktivt och uppmärksamt på vad andra har att säga. Ge varje talare möjlighet att uttrycka sina åsikter utan avbrott eller nedvärdering. Öppenhet och förståelse för andras perspektiv skapar en atmosfär där olika åsikter kan diskuteras på ett konstruktivt sätt.

För det andra, undvik personliga påhopp eller nedvärderande kommentarer. Kritik ska riktas mot idéer och åsikter, inte mot personen bakom dem. Håll samtalet på en saklig nivå och undvik att låta det bli känslosamt eller konfrontativt.

Vidare är det viktigt att visa tålamod och empati. Ibland kan det finnas oenigheter och olika åsikter som tar tid att lösa. Var lyhörd för andras känslor och perspektiv, även om du inte delar dem. Att vara respektfull i dessa situationer hjälper till att bygga tillit och öppenhet i dialogen.

Slutligen, kom ihåg att respekt handlar om att erkänna och värdesätta varje deltagares unika erfarenheter och kunskaper. Var öppen för att lära av andra och att dela med dig av din egen kunskap utan att försöka dominera eller nedvärdera.

Genom att odla en kultur av ömsesidig respekt i dialogforumet kan vi skapa en miljö där alla känner sig bekväma att delta och bidra, vilket i sin tur leder till meningsfulla och effektiva samtal om viktiga ämnen.

Uppriktighet

Säg tydligt vad du tänker, upplever, känner och vill. Prata alltid utifrån dig själv – helst i första person. Säg din sanning respektfullt och med klarhet.

Läs mer om uppriktighet

Det gynnar ingen om du håller tillbaka det du tänker, känner och vill. Det kan snarare skapa frustration hos dig och även hos andra. När deltagare i en grupp har byggt upp förtroende för varandra kan även obehagliga sanningar tas upp med varandra. 

Det förekommer ibland i dialoger att deltagare undviker att prata i första person:  “det sägs att…, många tycker att…, vi vet alla …). Det är bäst att uttrycka sig i första person: säg vad du tycker och känner. Det kräver ibland mod att stå för det man själv tänker. 

Men hur blir det när du representera andra? Du bör absolut prata om det din organisation eller nätverk har för position. Du är dock också en person med känslor och tankar. 

Öppenhet

Var öppen för att ha fel eller få nya insikter om något. Öppenhet och ödmjukhet går hand i hand. Helhetsbilden uppstår när alla i samtalet uttrycker det de ser, tänker och känner.

Läs mer om öppenhet

Öppenhet spelar en avgörande roll för att skapa en atmosfär av ärlighet, tillit och ömsesidig förståelse. När vi är öppna gentemot varandra under mötet, främjar vi en djupare och mer meningsfull dialog som kan leda till konstruktiva lösningar och ökad samarbetsvilja.

Att vara öppen innebär att vara beredd att lyssna på olika perspektiv och vara mottaglig för nya idéer och synsätt. Det handlar om att släppa försvarsmekanismer och vara villig att ompröva sina egna åsikter när starka argument presenteras.

Som deltagare i ett dialogforum bör man undvika att dölja information eller vara selektiv med vilken information som delas. Öppenhet handlar om att vara ärlig och transparent i kommunikationen, så att alla involverade har tillgång till samma fakta och underlag för beslutsfattande.

Det är också viktigt att visa öppenhet genom att vara respektfull och empatisk i sitt bemötande av andra deltagare. Att ge utrymme för olika åsikter och känslor skapar en trygg miljö där människor vågar uttrycka sig fritt och utan rädsla för fördömande.

Genom att vara öppen visar vi vår vilja att samarbeta och bidra till en ömsesidigt givande dialog. Genom att välkomna olika perspektiv och erfarenheter kan vi komma närmare en djupare förståelse för komplexa frågor och därigenom nå bättre lösningar som tar hänsyn till många olika behov och intressen.

I ett dialogforum är öppenhet en nyckelfaktor för att bygga förtroende och skapa en positiv och produktiv atmosfär som främjar samarbete och konstruktivt utbyte av idéer. När deltagarna är öppna mot varandra blir dialogen berikande och potentiellt viktigt för att hitta gemensamma lösningar på utmaningar och problem.

Några tips

Ge plats till din nejröst

Det finns visdom i den rösten inom dig som är tveksam, kritisk, orolig eller som protesterar. Andra känner kanske likadant. Var modig och uttrycka ditt “nej” på ett sätt som bidrar med dess visdom.

Aktivera nyfikenhetsknappen

Du kan inte vara dömande (fördomsfull?) och nyfiken samtidigt. Du bidrar till dialogen genom att vara nyfiken och ställa nyfikna frågor istället för att döma.

Skilj mellan idé och person

För att främja en bra dialog bör deltagare skilja mellan det som sägs och personen som säger det. Att bekräfta en bra idé från någon som står “på andra sidan” kan lätta på spänningen i rummet. 

Ställ lärande över vinnande

Diskussion och debatt utgår ifrån att övertyga någon annan. De är en kamp med ord. Dialog handlar om att gemensamt förstå situationen och lära tillsammans. 

Acceptera ovisshet

Ingen har hela bilden. Det finns en del som andra kan bidra med som du kanske inte ser. Om du accepterar att du inte har all kunskap blir det en rikare dialog och du bidrar till att förebygga konflikt.

Tänk "Vi" hellre än "vi och dom"

En bra dialog leder alltid till en punkt där dem som deltar skapar en gemensam problembild och tänker tillsammans kring hur bäst ni kan hantera problemet. 

Berättelsen om de sex blinda männen och elefanten är en populär liknelse som härstammar från indisk tradition och filosofi. Den har också spridits till andra delar av världen och har olika varianter och tolkningar. Här är en vanlig version av berättelsen:

Det var en gång sex blinda män i en by i Indien som aldrig hade sett en elefant tidigare. De hörde att en elefant hade kommit till deras by, så de ville gå och känna på den för att förstå hur den såg ut.

Den första blinde mannen kom fram till elefanten och rörde vid dess kraftiga och tjocka ben. Han sa: “En elefant är som en pelare, stabil och stark.”

Den andra blinde mannen gick fram till elefanten och kände på dess stora, fladdrande öra. Han sa: “Nej, en elefant är som en fläkt, bred och viftande.”

Den tredje blinde mannen sträckte ut sin hand och tog tag i elefantens långa snabel. Han utropade: “Ni har fel båda två, en elefant är som en orm, lång och böjlig.”

Den fjärde blinde mannen kände på elefantens breda och kraftiga rygg. Han sa: “Ni har helt fel, en elefant är som en vägg, stabil och platt.”

Den femte blinde mannen kom fram till elefanten och grep tag i dess stora bettande betar. Han sa: “Ni har ingen aning, en elefant är som en spjutspets, vass och farlig.”

Den sjätte blinde mannen rörde vid elefantens svajande svans. Han sa: “Ni alla har fel, en elefant är som en borste, mjuk och svajande.”

De sex männen började gräla med varandra eftersom var och en var övertygad om att de hade rätt. De kunde inte enas om hur en elefant egentligen såg ut eftersom varje person hade upplevt endast en del av helheten.

Berättelsen om de sex blinda männen och elefanten används ofta som en liknelse för att illustrera den begränsade kunskapen som människor kan ha när de bara upplever en del av något komplext. Det påminner oss om vikten av att se helheten och förstå olika perspektiv innan vi drar slutsatser eller fattar beslut.

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se