PROJEKT

 

 

Lokala dialoggruper om samexistens med stora rovdjur
som stöds av WWF

 

 

PROJEKT

 

 

Lokala dialoggrupper om samexistens med stora rovdjur

med stöd från Värdsnaturfonden

 

 

 

Projekt

 

LOKALA DIALOGGRUPPER OM SAMEXISTENS MED STORA ROVDJUR

med stöd från Världsnaturfonden

Vad är ett lokal dialoggrupp?

Personer som berörs av rovdjur området där de bor samlas några gånger om året för att prata om samexistens och hur problem som uppstår kan hanteras på ett fredligt sätt. Dessa samtal leds av en oberoende och netural person. Kontakt skapas under projektet med beslutsfattare och andra på nationell och EU nivåer. 

Läs mer

Samtal i dialogforum ska vara öppet och ärligt. Det är viktigt att de som är med kan säga det som behöver sägs och att de blir hörda och förstådda. Tanken är inte att alla ska vara överens om rovdjur – det kommer vi aldrig vara. Det handlar om att kunna kommunicera direkt och hitta gemensamma sätt att hantera situationer som uppstår eller kan uppstå. Det handlar också om att kunna förmedla tankar, idéer, upplevelser och förslag till dem som skapar policy, fattar beslut om lagar, rutiner och pengar. En viktig del av projektet är att skapa möjligheter för lokala röster att bli hörda på regional-, nationell- och EU-nivå.

För att kunna föra öppet samtal – och även samtal kan bli spänt – behövs någon som är oberoende och som kan leda svåra samtal mellan människor med starka åsikter. Vi är därför tacksam till WWF som gör det möjligt att starta upp sex nya lokala forum.

Om projektet

Stöd från WWF har gjort det möjligt att bygga vidare på tidigare, begränsade försök till att etablera dialog på lokalnivå. Med erfarenheter från flera svenska och europeiska kollegor kommer vi att skapa sex forum i olika delar av landet. Vi samverkar bland annat med Sveriges Lantbruksuniversitet och med LIFE-projektet Wild Wolf.

Läs mer

I projektet kommer vi att testa olika former för lokal dialog med intressenter i områden där rovdjur finns. Vi förutse att involvera lantbrukare, jägare, naturvårdare, kommuner, länsstyrelser och i vissa fall företag.

För att skapa kommunikation mellan lokala forum och beslutsfattare och de som utformar policy behöver vi säkerställa att bland annat viltförvaltningsdelegationer, det nationella rovdjursrådet, naturvårdsverket, regeringsdepartement, riksdagsutskott och Europakommissionen är öppna för inslag från dessa grupper. Vi har redan fått positiva indikationer om sådan kontakt från viltförvaltningsdelegationer och Europakommission.

I projektet kommer vi att identifiera personer som kan samordna och leda forum på ett oberoende och neutralt sätt, bygga kompetens och skapa en manual för dem som leder  lokala forum. Vi ser i framtiden att dessa forum även skulle hantera andra naturresursfrågor som vindkraft, vatten vilt och skog.

Nyheter

Här kan du läsa om det som sker i projektet och i lokala forum. Länken leder till nyhetssidan som uppdateras regelbundet och där du också kan läsa mer om och hitta länkar till sånt som rör rovdjursfrågan. Klicka här för att ta dig till nyhetssidan eller se ämnen nedanför. 

Nyhetsämnen
  • Nyhetsuppdateringar
  • Artiklar
  • Andra länkar

Aktuellt

Riktlinjer för vargar som kommer nära människor och bebyggelser

Läs mer om samtal med lokala fokusgrupper om en förenkling och synkronisering av riktlinjerna för agerande när vargar kommer nära bebyggelser och människor. Den delen av projektet är ett samarbete mellan 7 länder i projektet LIFE WILD WOLF  och drivs lokalt av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). 

Läs mer om dessa fokusgrupper

Är dialog ett sätt att minska polarisering i vargfrågor?

Läs artikeln om projektets ambition att arbeta med lokala dialogforum för att minska spänning i frågan om vargar. Länk till artikeln på WWF:s hemsida

Varför samexistens?

Vi inleder arbetet med lokala dialoggrupper genom att gemensamt reflektera över samexistensen mellan människor och stora rovdjur. Det handlar även om hur människor kan samexistera trots olika uppfattningar och erfarenheter. I grund och botten behöver vi förstå vikten av att samexistera med naturen.

Lokala grupper kommer då och då att öppna upp dialogen för att höra hur flera människor resonerar kring ämnen som exempelvis oro för vargar, tillit, ett levande samhälle, landsbygdens framtid och identitet – ämnen som ständigt diskuteras av invånare på landsbygden.

Eftersom frågan om rovdjur är så polariserad idag, och då det sprids mycket kritik, felaktig information och till och med hat på sociala medier, blir samexistens ett aktuellt ämne. Kan vi känna empati för varandras känslor? Kan vi förstå vår egen frustration? Det är troligtvis där vi kan mötas med respekt och förhoppningsvis tillsammans hitta innovativa sätt att hantera problem som uppstår lokalt – även när det inte direkt går att ändra lagar och politiska beslut.

Varför lokala dialoggrupper?

Frågan om rovdjur är både polariserad och komplex. Polarisation ökar risken för konflikter mellan de berörda parterna. Komplexiteten innebär att enkla lösningar kan leda till ökad spänning och ytterligare komplikationer i frågan. Rovdjurskonflikter kan inte hanteras effektivt om de berörda individerna och grupperna inte möts för att samtala om och förstå varandras perspektiv. Att endast använda sociala medier för att framföra ensidiga politiska lösningar kommer tyvärr inte att minska konfliktnivån.

Att skapa lokala dialoggrupper för diskussioner om rovdjur i närområdet är ett försök att främja meningsfulla samtal som leder till konkreta åtgärder på lokal nivå. Både Europakommissionen och det Nationella Rovdjursrådet har identifierat behovet av att involvera människor på lokalnivå i dessa diskussioner.

Även om lokala insatser är viktiga, kan de inte lösa alla problem på egen hand. Därför behöver den lokala rösten nå beslutsfattare på högre nivåer. Inom ramen för projektet kommer vi att etablera kommunikationskanaler med viltförvaltningsdelegationer, myndigheter, regeringsdepartement, rikspolitiker och Europakommissionen för att säkerställa att den lokala rösten hörs och beaktas när politik formuleras och beslut fattas.

Projektet agerar som en opartisk och neutral samordnare för lokala dialogforum. Vi representerar ingen specifik organisation, även om vi finansieras av WWF. (Läs mer om oss och vår roll här)

Sex lokala dialoggrupper

Just nu planerar vi att skapa sex lokala dialoggrupper. Platserna ska identifieras och vi kommer att ta kontakt med djurägare, de som är aktiva i värnande grupper, jägare och representanter för myndigheter och eventuellt företag.

Andra frågor än rovdjur?

Rovdjursfrågan är kopplad till flera andra landsbyggdsfrågor – vindkraft, skog, vilt, vatten och mera. I Värmland är vår ambition att utvidga lokala forum för att kunna ta sig an även dessa (komplexa) frågor.

Vi bygger på tidigare erfarenhet

Syftet med att söka medel från WWF för projektet var att fortsätta vårt arbete med lokala dialoggrupper om samexistens med stora rovdjur. Tidigare har Europakommissionen gett stöd till ett projekt som testade olika varianter av lokala dialoggrupper.

Vi samarbetar med andra

Vi samarbetar bland annat med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) medlare i miljöfrågor från andra europeiska länder samt med EU-projekt (LIFE Wild Wolf och LIFE- borealwolf).

Spänning uppstår efter vargjakten i Ripelången

Spänning uppstår efter vargjakten i Ripelången

Licensjakten i Ripelången är nu avslutad. 6 vargar sköts varav två inte tillhörde ripelångenreviret. De var ett syskonpar som föddes i  Brängenreviret 2021. Läs mer på länsstyrelsens hemsida. Det råder dock oenighet om hur jakten genomfördes, särskilt efter att...

Licensjakt på vargar i Ripelången

Licensjakt på vargar i Ripelången

Det blir licensjakt på vargarna i Ripelångenreviret. 6 vargar ska skjutas. SR rapporterar: Länsstyrelserna har fattat beslut om licensjakt efter varg 2024. Vinterns jakt i Västra Götalands län omfattar totalt 6 vargar i reviret Ripelången. Licensjakten startar den 2...

Kontakta oss

lokalaforum@cnrd.se

Projektet leds av Dialogues med stöd från WWF

Sidoansvarig: Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se