Förhållningssätt

 

Neutralitet

NEUTRALITET

Neutralitet är en viktig grundpelare i vårt förhållningssätt. Det är en roll som kännetecknas av icke-värderande och medkännande och syftar till att skapa ett tryggt öppet forum, där det som människor behöver säga till varandra kan bli sagt.

 

VAD INNEBÄR NEUTRALITET? Neutralitet är ett förhållningssätt som präglar vårt arbete som processledare och facilitatorer. Vi definierar neutralitet som intagandet av en roll som kännetecknas av icke-värderande och medkännande. Mer specifikt inbegriper den neutrala rollen en förmåga att betrakta alla perspektiv likvärdigt och inte värdera vad som är rätt eller fel, positivt eller negativt, bättre eller sämre. Oavsett människors åsikter, känslouttryck och beteenden ska din reaktion således vara neutral. Om en deltagare exempelvis ger uttryck för ilska eller säger något kontroversiellt ska du i den neutrala rollen inte betrakta detta som negativt, utan enbart som ett perspektiv som blir synligt. Därutöver handlar neutralitet om förmågan att undvika att styra samtalets eller processens riktning och på så sätt gynna en specifik ståndpunkt eller ett resultat som du själv eller någon annan förespråkar. Neutralitet ska dock inte förstås som ett förhållningssätt som inbegriper en tro på total avsaknad av påverkan, då detta är en omöjlighet.

Utöver den icke-värderande komponenten av neutralitet är det viktigt att facilitatorn eller medlaren är medkännande, aktiv och närvarande i relation till det som utspelar sig mellan de involverade parterna. Annars är risken stor att du framstår som distanserad, likgiltig och kall, vilket utgör stora hinder för arbetet med att skapa ett forum präglat av öppenhet och trygghet.

 

SYFTET MED NEUTRALITET. Neutralitet är elementärt för det arbete som processledare och facilitatorer bedriver. Syftet med neutralitet är att öka möjligheterna till att skapa ett tryggt öppet forum där personers berättelser får chans att synliggöras. Detta syfte gäller dels i perspektivinsamlingsfasen och i förmöten, dels i dialoger och medlingar där personer med olika perspektiv möts. Närvaron av en neutral facilitator i samband med exempelvis en dialog mellan medborgare, politiker och tjänstepersoner skapar förutsättningar för att alla dessa tre grupper ska kunna delta fullt ut i processen och bidra med sina åsikter. När spänning ökar och resulterar i att parter går till verbala angrepp mot varandra är det agerandet från den neutrala facilitatorn som utgör ett skydd för deltagare och gör samtalsrummet tryggare. Vår erfarenhet visar att neutralitet som präglas av medkännande är ett kraftfullt sätt att skapa de trygga samtalsforum som är nödvändiga när spänningar intensifieras, när konflikter uppdagas och när kontrasterande perspektiv behöver mötas.

 

NEUTRALITET ÄR EN ROLL. Neutralitet kan betraktas som en roll som du går in och ut ur och som du kan upprätthålla under en begränsad tid. Ledare kan inte vara neutrala, eftersom de måste ta ställning, ange riktning och fatta beslut. Deltagare i dialoger är inte heller neutrala, utan representanter för sina perspektiv. Processledare och facilitatorer bör däremot axla den neutrala rollen för att eftersträva en process, där alla röster hörs och tas på allvar. Detta bidrar till att skapa förtroende för såväl samtalen som dialogprocessen som helhet.

 

DEN NEUTRALA ROLLEN ÄR EN UTMANING. Vanligtvis värderar vi ständigt det som sker i vår omgivning. Ofta är det nödvändigt att ta ställning för att kunna svara personen vi pratar med. Men när du befinner dig i den neutrala rollen ska du inte svara personen du pratar med på samma sätt som vi människor brukar. Detta innebär att neutralitet inte är ett naturligt tillstånd. Istället är det en roll som du medvetet måste axla och där du måste förhålla dig avvaktande till din naturliga icke-neutralitet inbegripande åsikter och känslor. Detta är en svår utmaning, särskilt i samband med dialoger och samtal som är komplexa eller där det förekommer spänning. Det är troligt att det i de olika samtalsforumen kommer att förekomma uttalanden, beteenden och känslouttryck som gör dig obekväm eller triggar reaktioner hos dig samtidigt som du måste sträva efter att bibehålla ett förhållningssätt präglat av neutralitet. När du intar den neutrala rollen är det därför av största vikt att du kan förhålla dig avvaktande till dina egna känslor och åsikter, som påverkar dina medvetna och omedvetna reaktioner. För att erövra denna förmåga behöver du träna dig i att utveckla en omfattande självkännedom, självmedvetenhet och självkontroll. Detta är avgörande för att lyckas praktisera och upprätthålla neutralitet.

 

De som arbetar som anställda inom myndigheter eller som anlitas av dem betraktas ofta inte som neutrala. De behöver visa genom sitt agerande att de inte är partiska, att de lyssnar utan att göra värderingar och med empatiskt närvaro.

 

NÅGRA TANKAR OM NEUTRALITET

”För mig handlar neutralitet om en balans mellan distans och närhet. Ickevärderande skapa en distans till personen som pratar samtidigt som medkännande handlar om en närhet. Om jag är för nära förlorar jag min neutralitet och om jag är för långt ifrån upplevs jag som kall och ointresserad.

Att vara medkännande handlar om att symboliskt ställa sig i den andras skor för en kort stund. Hur är det att vara den personen? Målet är att jag ska kunna identifiera mig med den andra personens känslor, utan att värdera eller döma hen. För att lyckas med det är det viktigt att jag som facilitator har bra koll på mina egna känslor. Vi människor är ju vana vid att hålla med eller vara emot, att ge råd eller att förmedla våra egna tankar och känslor. I rollen som neutral facilitator behöver jag istället vara på min vakt och inte reagera på det som kommer upp inom mig när jag hör någon säga något i ett samtal. Detta gäller både saker som jag reagerar negativt på och sådant som jag håller med om.

Att vara neutral betyder dock inte att jag inte påverkar samtalet överhuvudtaget. Det gör jag även om jag är neutral. Istället handlar neutralitet om att inte styra samtalet i

en riktning som jag själv förespråkar.”

Bernard le Roux

 

REFLEKTION OM NEUTRALITET

  1. Kan du inta den neutrala rollen som facilitator?
    2. Vad skulle kunna hindra dig från att inta den neutrala rollen?
    3. Är det skillnad på opartiskhet, det vill säga att inte ta någons sida, och neutralitet så som det beskrivs i texten?
  2. Hur kan du förbereda dig om du i förväg vet att ett ämne eller en person kommer att trigga känslor inom dig?
  3. Vad betyder neutralitet för dig som dialogdesigner?