Lokala dialogforum

Vi ser lokala dialogforum som en viktig – men saknade – del av ett demokratiskt sätt att hantera naturresursutmaningar. Lokala aktörer måste kunna mötas i ett tryggt och neutralt forum för att prata om problem, konflikter och utmaningar som uppstår. Deras röst måste bli tydliga och behöver höras – och tas på allavar – av dem som fattar beslut på högre nivåer. CNRD arbetar aktivt för att främja testande och prototypande av dessa forum i samverkan med EU, myndigheter och intresseorganisationer. 

Tanken om lokala dialogforum uppstod under ett uppdrag från Europakommissionens Platform för stora rovdjur (Large Carnivore Platform) om att utveckla sätt att minska konflikter kring stora rovdjur genom dialog. I samtal med nationella aktörer blev det tydligt att det saknades forum eller plattformar för dialog om rovdjur på lokalnivå i Sverige.

Mer om lokala dialogforum 

 

Ett lokalt dialogforum (aka dialogplattform) bildas för att samla lokala intressenter för att prata om en svårlöst samhällsfråga. Syftet är att tillsammans agera för att förhindra att upptrappning av spänning och att utforska synergier och samverkansmöjligheter i hantering av problem som finns och uppstår.

Ett exempel: det etablerades ett nytt vargrevir som oroade invånare. Representanter för olika perspektiv samlas regelbundet för att prata om hur bönder, jägare, naturintresserade, kommuninvånare och myndigheter kan samverka för att minska risken för att skador ska uppstå eller att såväl invånare som besökare ska oroas i onödan.

Lokala forum bör kopplas till beslutsfattare på lokal, regional, nationell och transnationell nivå. Ett centralt problem i frågor som rör landsbygden är att landsbygdsbo ofta känner sig ignorerade, förbisedda, överkörda och marginaliserade. De upplever att sin röst inte hörs och att de inte tas på allvar. Europakommission och nationella forum har uttryckt behovet av att höra lokala röster i utformningen av policybeslut som påverkar dem. Kopplingen innebär att det finns etablerade kommunikationskanaler mellan lokala forum och högre beslutsnivåer.
I frågan om vargreviret fanns kopplingen till länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation och till EU:s plattform för stora rovdjur. Medan informella kopplingar nationella nivån och rikspolitiker fanns, saknades formella kopplingar till den nivån.

Lokala forum är ett tillskott till det demokratiska systemet. Representativ demokrati och formella råd på nationella och regionala nivåer saknar ofta förmågan att hantera ett komplext problem som uppstår lokalt. De saknar förmågan att samla lokala krafter få förståelse för unika lokala perspektiv. Det finns perspektiv på lokalnivå som aldrig blir hörda på högra nivåer och beslutsfattare missar bra exempel på innovativa lösningar som lokala invånare ofta själva kommer på.
I vårt exempel uppstod en ovanlig samverkan mellan värnande organisationer, jägare och markägare. De etablerade kontakt med varandra och började samverka kring en del saker som skavde. Det var de personliga möten – såväl formella som informella – som bidrog till att det uppstod en relation mellan dessa lokala aktörer som underlättade för dem att samverka och hitta egna lösningar som de som skapade policy inte kunde göra.

Lokala dialogforum kan förebygga och hantera spänning och konflikt

Oavsett vilken naturresursfråga finns det möjlighet för ett lokalt forum att få förståelse för ett problem som uppstår, klara upp missförstånd och tillsammans komma på sätt att hantera problem och utmaningar. Blockeringar som leder till spänning och konflikt uppstår ofta när det finns såväl förtroendebrist som dålig kommunikation. Vår erfarenhet av lokala forum – som leds av en neutral facilitator – är att det blir möjligt att prata om svåra saker utan att det blir konflikt. Trots att det finns perspektiv som står långt ifrån varandra blir det möjligt att prata med varandra och förstå varandras synpunkter, tankar och upplevelser.

Hur lokala dialogforum fungerar

Det tar en del förberedning att ta reda på vilka centrala perspektiv finns i frågan. Sedan behöver nyckelpersoner som kan representera dessa perspektiv kontaktas. Det kan hända att man missar någon grupp eller perspektiv och det är vanligtvis på ett första möte som andra aktörer identifieras av gruppen som samlas. Vi brukar fråga om någon röst saknas.

Det är viktigt att den som leder lokala forum intar en neutral roll. Det innebär att den inte tar sidor och inte driver en särskild (egen) agenda. Att vara oberoende av någon myndighet eller intressegrupp är en stor fördel. CNRD skapades just för att kunna vara en oberoende part i viktiga samtal om naturresurser. En facilitator och samordnare kan finansieras genom att organisationer bidrar ekonomiskt, personen som faciliterar gör det frivilligt eller att externa medel finns.