Anmälan

Utbildning i hantering av personkonflikter och förhandling för personal som arbetar med områdesskydd

Dialog och samverkan inom natur- och miljöarbete

 

Här anmäler du dig till utbildningen i Kalmar den 11-13 oktober 2022

Utbildningen kommer att fokusera främst på hantering av konflikter som anställda upplever i fältet när de möter människor i affekt. Vi lägger till en dag om förhandling (dag 3) särskilt för personal som arbetar med reservatsbildning och andra aktiviteter där personal behöver förhandla med intressenter. Utbildningen beställs av Kalmars län och de har öppnat för att bjuda in kollegor från angränsande län. (Läs mer om kursen här)

Du kan ångra din anmälan inom en vecka efter att du har fått en bekräftelse via e-post. Därefter debiteras du för kursen och vi rekommenderar att du försöker hitta en annan person att delta i ditt ställe om du inte kan vara med.

Om du har frågor eller om formuläret av någon anledning inte kan skickas: KONTAKTA OSS

Upplägg för utbildning i konflikthantering och förhandling i Kalmar

 

Inledning

Kursen sker inom ramar för Ramavtal NV-01229-21 där Länsstyrelser i Kalmar, Blekinge, Skåne, Östergötland och Jönköpings ingår som avropsberättigade.

Detta förslag på en utbildning över tre dagar fokuserar på bemötande, konfliktförebyggande och konflikthantering under de första två dagar och på förhandling på dag tre. Det blir således möjligt för några att delta enbart i de första två dagar och för andra att delta i alla tre dagar.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Introduktion, presentationer och incheckning
 • Varför uppstår spänning, motstånd och konflikt?
  En praktisk övning med ett analysverktyg som illustrerar faser i en konfliktsituation. Syftet är att skapa igenkänning av några uttryck för konflikt i olika faser.

  Det är viktigt att veta varför spänning uppstår i ögonblicket, men också varför vissa personer reagerar starkt på tillsägelser eller även mot länsstyrelsen och myndigheter i allmänhet. Det är svårt att veta hur vi ska agera om inte vi förstå orsakerna till konflikt.
 • Vad händer med oss (personal och personer vi möter) när vi hamnar i en konfliktsituation eller upplever att vi blir stressade?
  Kort genomgång av ”fight, flight & freeze” reaktionen. En praktisk övning för att skapa igenkänning av reaktioner i oss själva följt av ett grundläggande verktyg (färdighet) för att välja vår reaktion i stället för att agera på autopilot.Det handlar här om att förstå sin egen reaktion till motstånd, kritik och verbala angrepp men också att förstå andras reaktion till vår beteende. I båda fall har vi makt över hur vi agerar och kan ändra på vårt eget beteende. Det är svårt att ändra andras beteende, men det finns en hel del vi kan göra för att lugna ner människor i affekt. 

Vikten av ett dialogiskt förhållningssätt och vad det innebär för personalen som måste utföra sina uppdrag.
Praktiska övningar för att öva på att använda ett förhållningssätt för att förebygga och hantera spänning, motstånd och konflikt.

Vårt förhållningssätt är mycket viktigare än att kunna använda en eller annan metod eller färdighet. Det handlar om vår inställning, attityd och tankesätt. Ett dialogiskt förhållningssätt bygger på konkreta principer. Även här kommer vi att arbeta praktiskt med olika sätt att bli bättre på att hantera svåra situationer som uppstår.

 

 • Hur hanterar vi vår egen stress i olika hotfulla situationer och vad kan vi göra för att:
  • De-eskalera spänning i konkreta situationer
   Vi testar olika metoder för att de-eskalera spänning och skapa lugn


Det handlar här om att konkret utveckla sätt att de-eskalera spänning när vi ser tecken på att den uppstår i ett samtal eller möte. Ett enkelt analysverktyg för att identifiera tecken på spänning presenteras.

Dag 2

 • Incheckning: reflektioner och frågor efter första dagen

 

 • Vad vi kan vi göra för att:
  • Förbereda oss för obehagliga konfrontationer
   Här pratar vi om vad vi kan göra i förväg för att förbereda oss för eventuella situationer som kan uppstå
  • Utveckla strategier för situationer som upplevs som obehagliga (personligt och som team)
   Vi arbetar i grupper för att prata om hur vi kan stödja varandra i olika situationer


Utöver det vi gör på plats kan vi förbereda oss för obehagliga möten och säkerställa att vi får det stöd vi behöver när vi väll hamnar i sådana situationer.

 

 • Metoder för att de-eskalera spänning och bemöta någon i affekt.

Kort genomgång av metoder som vi har använt under dag 1 och 2. Var hittar deltagare information om dessa och hur kan de själva öva att bli skickligare.

Det finns beprövade sätt att bemöta människor i affekt. På kursen introduceras dessa och vi testar dem tillsammans i rollspel och anpassar dem. Vi funderar också tillsammans hur dessa färdigheter kan övas och utvecklas efter utbildningen.

 

 • Hur kan vi tänka kring vår roll, frågan om makt, lagstiftning och regelverk?

Samtal i mindre grupper och storgrupp om relationen mellan ramen vi måste agera inom och relationer med allmänheten som vi möter.

Personalen är representanter för en myndighet och arbetar inom ramar för lagar och ordningsregler. Samtidigt är det viktigt att veta vad som är möjligt att göra inom ramar för det formella ramverket.

 

 • Att utveckla system där kollegor får stöd när det behövs. Hur kan personal hjälpa varandra?
  Ett avslutande samtal om hur gruppen kan stödja varandra och var de kan få stöd när de är osäkra. Information om en digital uppföljningshalvdag.Vi behöver fundera över hur vår arbetsmiljö ser ut och vilket stöd som finns för personal som upplever stress när de är ute och möter folk i naturreservat. Kan vi utveckla interna stödstrukturer? Är det något som vår arbetsgivare kan hjälpa med?
 • Ett enkelt ramverk för konstruktiv dialog
 • Vikten av vårt förhållningssätt
 • Vår roll som representanter för staten
 • Hur vi kan ge varandra stöd när det behövs

 

 • Reflektioner & frågor utifrån deltagarnas praxis och det de har lärt sig under dag 1 och 2

Det blir också avslutningen för dem som inte väljer att delta i dag 3

 

Dag 3 – Fokus på förhandling

Förhandling är ett ämne som inte tas upp i standardkurser i ramavtalet. Vi förhandlar oftare än vi tror. Förhandling sker när vi försöker övertyga någon att tänka eller agera på ett visst sätt. Det kan handla om att få någon att delta i ett möte, acceptera något som myndigheten måste genomföra, avstå från att göra motstånd och mycket mer. I ens myndighetsroll kan skicklighet i förhandling vara konfliktförebyggande i högsta grad. Förhandlingsmetoden som deltagarna lär sig bygger på samma förhållningssätt som används för hantering av konflikter och många av metoderna ligger nära det som deltagarna får på dag 1 och 2.

 

 • Vad är förhandling?
  En kort introduktion till förhandling och hur den båda liknar och skiljer sig från hantering av spänning, motstånd och konflikt.
 • Hur förhandling hänger ihop med det vi gör som anställda
  Exempel från deltagare på när de hamnar i en situation där de behöver förhandla med andra.
 • Ditt förhållningssätt som förhandlare

Vikten av att kunna växla mellan att vara neutral och att stå för det du måste genomföra eller vill uppnå.

 • Praktiska metoder när vi väl hamnar i förhandlingssituationer
  • Att förbereda dig för en förhandling
  • Att bjuda in till förhandling och möjliga förberedande möten för att etablera förtroende för dig som förhandlare, för processen och för myndigheten.
  • Att förhålla sig till olika positioner och framför allt till den andra sidans ”nejröst”.
  • Synen på din motpart
  • Att knyta ihop förhandlingen
 • Utvärdering av kursen

Vi tar några minuter för att ge feedback om kursen. Vi använder oss av ett digitalt formulär.

Det är viktigt för oss att förbättra våra kurser och få återkoppling om det som kan förbättras samt det som fungerar bra.

 

Datum, tider och plats

Datum: 11, 12 & 13 oktober 2022

Tid: 09.00 till ca 16.30

Plats: Kalmar. Plats ska meddelas i augusti.

Material och eventuell uppföljning

Material för kursen finns tillgängligt digitalt. Deltagare får även ett utbildningshäfte som de kan läsa i efterhand och använda för reflektion.

 

Vi erbjuder en digital uppföljningshalvdag för att ge deltagare en möjlighet att ställa frågor som uppstår när de provar metoder i fältet. Deltagare är även välkomna att kontakta kursledaren direkt om de har frågor – även efter kursen.

Kursledare

Kursen leds av Bernard le Roux. Han har mer än 25 års erfarenhet av dialog, förhandling och konflikthantering såväl i Sverige som i utlandet. Han arbetar idag med rovdjurskonflikten och med andra komplexa samhällskonflikter. Han är medgrundare av den icke-vinstutdelande bolaget Dialogues. Bolaget är utvecklingspartner till Sveriges Kommuner och Regioner och de är involverade i flera forsknings- och andra utvecklingsprojekt.

 

Kurslokal, mat och pris

Kursen ska genomföras fysiskt och vårt förslag är att den sker i eller nära Kalmar för att underlätta för anställda att lätt kunna resa till platsen där kursen ska hållas.

Dialogues står för kurslokalen, men om det finns en lämplig lokal som tillhör länsstyrelsen kan den används. Dialogues står också för lunch men inte för middagar och för eventuell övernattning.

Enligt ramavtalet med Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och flera länsstyrelser är kostnaden 6 800 kr per deltagare. Eftersom utbildningen skiljer sig från standardkurser förslår vi följande prissättning: 6 000 kr per deltagare för alla tre dagar och 5 500 för dem som deltar enbart på dag 1 och 2.

Maximum antal deltagare: 20

 

Kontakt och information

Bernard le Roux

bernard.leroux@dialogues.se

Tfn. 0763165555

Tillbaka till utbildningarna

Klicka här

Har du frågor?
Kontakta oss

0763 16 55 55